Hizmetler
Hazır Beton Projeleri
Hazır Beton
Beton Güvenlik Ürünleri
Hazır Beton

HAZIR BETON NEDİR?
   

Beton, agrega (ince ve kaba agrega), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan , başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir.
Hazır beton, kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken teslim edilen betondur. Kullanıcı tarafından şantiye dışında hazırlanan beton ve şantiyede kullanıcı haricindeki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan beton da "hazır beton" tanımına girmektedir. Kullanıcısı tarafından, sadece kendi kullanımı için şantiye içerisinde üretilen beton ise "şantiyede imal edilen beton" tanımına girmektedir. 

Bilimsel yöntemlerle tasarlanmış hazır beton, bileşen tartımlarını ağırlık yöntemiyle otomatik yapan modern tesislerde üretilmeli ve standartlara göre kontrol edilmelidir.

Hazır Betonun kalitesini belirleyen 5 temel aşama söz konusudur:

- Tasarım 
- Üretim 
- Taşıma 
- Yerleştirme 
- Bakım ve Kür 

Bunlardan ilk üç aşama hazır beton üreticisi, son iki aşama ise tüketici tarafından yerine getirilmektedir. Günümüzde hazır beton kadar sıklıkla kullanılan başka bir yapı malzemesi bulunmamaktadır.

Hazır Betonun Fayda ve Üstünlükleri

- Hızlı 
- Sürekli ulaşılabilirlik 
- Her aşamada kontrol imkanı 
- Optimum malzeme kullanımı 
- Zaman ve maliyetten tasarruf 
- Çevre dostu

Hazır Beton Bileşenleri Nelerdir ?

Betonu oluşturan hammaddeler agrega, çimento, su, kimyasal ve mineral katkılardır.
Çimento : % 13 
Su : % 7 
Agrega : % 80
TS EN 206-1 hazır beton standardına göre tüm bileşen malzemelerin kendi standartlarına uygunlukları gösterilmek zorundadır. 

AGREGA

Betonun hacimsel olarak en fazla kullanılan bileşeni olan agregalar, ilgili ürün standardına göre üretilmiş olarak hazır beton tesislerinde uygun şekilde depolanmalıdır.En düşük su emme değerine sahip olan ve çimento ile zamanla beton içerisinde genleşen maddeler üretmeyen, nispeten kübik tane şekline sahip agregalar kaliteli agregalardır.Tane boyutları agrega üretim tesislerinde istendiği şekilde ayarlanabilmektedir.

ÇİMENTO

Su ile karıştırıldığında sertleşen bir hamur oluşturan ve sertleşme sonrasında suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını koruyan inorganik ve ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcılardır.

Hazır beton üreticisi için en uygun çimento tipi, beton sınıflandırmalarına bağlı kalmak şartıyla en düşük çimento kullanımı sağlayan, agrega ve kimyasal katkı ile en uyumlu olan ve müşteri beklentilerine en iyi cevap verebilen çimentodur. 

KARMA SUYU

Betona üretim aşamasında katılan karma suyu haricinde kullanım yerinde ilave su katılması engellenmelidir. 

BETON KATKI MADDELERİ

Günümüzde beton su ihtiyacını azaltan ve dolayısıyla daha çok dayanım ve ekonomi sağlayan katkılar yanında dayanım hızı, hava içeriği, geçirimsizlik, rötre vb betonun pek çok özelliğini de etkileyen kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal katkılar sayesinde artık rötre yapmayan, kendiliğinden yerleşebilen, agrega reaktifliğinden etkilenmeyen, donatı korozyonu engellenen üstün dayanıma sahip betonlar üretilebilmektedir. 

HAZIR BETON SINIFLARI

TS EN 206-1 Hazır beton standardında sınıflandırma; Maruz kaldığı ortama göre çevresel etki sınıfları,kıvam sınıfları, agrega en büyük tane sınıfları, basınç dayanım sınıfları ve yoğunluğa bağlı sınıflandırma olarak geçmektedir.Bu sınıflardan en çok bilinen ve kullanılan basınç dayanımı sınıfları aşağıda verilmiştir.

TS EN 206 - 1 / NİSAN 2002'ye GÖRE
NORMAL VE AĞIR BETON İÇİN BASINÇ DAYANIM SINIFLARI


Basınç Dayanım Sınıfı
 

En düşük Karakteristik Silindir dayanımı
Fck,sil.  N / mm²

En düşük karakteristik Küp dayanımı
Fck,küp  N / mm²

C 8|10

8

10

C 12|15

12

15

C 16|20

16

20

C 20|25

20

25

C 25|30

25

30

C 30|37

30

37

C 35|45

35

45

C 40|50

40

50

C 45|55

45

55

C 50|60

50

60

C 55|67

55

67

C 60|75

60

75

C 70|85

70

85

C 80|95

80

95

C 90|105

90

105

C 100|115

100

115

 

HAZIR BETON ÜRETİM SANTRALLERİ

Hazır Beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı tesislere Beton Santralı denir. Beton santralleri karışım şekillerine göre yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye, depolama şekillerine göre de bunkerli ve yıldızlı tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. 

YAŞ SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ

Yaş sistem hazır beton üretimi beton santralındaki merkezi mikserde karılma yöntemi ile yapılmaktadır. Standartlara uygun olarak hazırlanmış beton tasarım reçetelerine ait bileşenlerin tümü otomasyon sistemine sahip beton santrallerinde karılarak hazırlanan taze beton, alıcının belirlendiği teslim yerine kadar transmikserler vasıtasıyla taşınırlar. Beton malzemelerinin karılma işleminin başlatılması ve tamamlanması beton santralındaki merkezi mikserde yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan mikserler genellikle cebri paletli mikserlerdir. 

KURU SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ

Bu yöntem, betonu oluşturacak çimento, agrega ve / veya mineral katkıların ölçümü beton santralında hazırlanmakta ve transmikserlere yerleştirilmektedir. Kuru karışımlı hazır betonun kuru malzemeleri, teslim yerine kadar transmikserlerle taşınmaktadır. Betonun karışımı için gerekli su miktarı ve kimyasal katkılar teslim yerinde ölçülüp transmiksere yerleştirilmekte ve karıştırma işlemi yerine getirilmektedir. Kuru karışımlı betonu oluşturacak malzemelerin taşıma süresi 3 saati geçmemelidir. Malzemelerin transmikser içerisinde karılma süresi, transmikserin karıştırma devrinde ( en az 10 devir / dakika ) en az 5 dakika olmalıdır 

HAZIR BETON ÜRETİM SÜRECİ

Betonu oluşturan bileşen malzemelerinin ölçme ve karıştırma ünitelerinden oluşan Hazır Beton Tesislerinin çalışma prensiplerinden dolayı hassas bir şekilde bilgisayar kontrolu ile homojen, hızlı ve kaliteli beton üretimi gerçekleştirilir. 

İstenilen özellikteki betonun üretilmesi için :

· Standartlara uygun kaliteye sahip yeterli miktardaki malzemenin önceden depo edilmiş olması,
· Beton karışımına girecek malzemelerin hassas ve ölçülerek kullanılması,
· Karılma işleminin uygun tarzda ve yeterli süre içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Betonun karılma süresi bütün malzemelerinin santral mikseri içerisine yerleştirilerek karılma işleminin başladığı andan, karılma işleminin sonuna erdiği süre olarak tanımlanır. 

Türk standardına göre 1 m3 ve daha düşük hacimli betonların karılma süresinin en az 45 sn ve bu miktarın üzerindeki her ½ m3 beton için ek olarak 15 sn. karılma süresi gerekmektedir. Ancak, yaş karışım türü üretimde taşıma sırasında, mikser içinde de karışım olduğu dikkate alın.